بایگانی برچسب: رفتارهای کودکان

چگونه میتوان رفتارهای عجیب و غریب کودکان را رمزگشایی کرد؟

وقتی فکر می کنید رفتار کودک مانند انسانهای غار نشین است، می توانید راهکارهای ساده زیر را برای کنترل رفتار کودک به کار ببرید : کودکان نوپا مثل غارنشین ها هستند. مثلا وقتی عصبانی میشوند چنگ می اندازند، گاز می گیرند، در اتاق نشیمن ادرار