بایگانی برچسب: کتاب خوشه های درخشان

با «آیدا سرکیسیان» در پیچ و خم کوچه

ماهنامه اقوام ایرانی – مجتبا شول افشارزاده: از همان زمانی که میرزا شریف خان عراقی، طرز استفاده از یک کتاب «فرهنگ لغت» را به نوه دوازده ساله اش احمد یاد داد، او با نیافتن معنی کلمه «چکه» و بسیاری از لغات مورد استفاده عوام، جای