بایگانی برچسب: کتاب هایی که نخوانده ایم

چطور دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟

وب‌سایت ترجمان – ترجمه نجمه رمضانی: نباید کتاب‌نخواندن را دستِ کم گرفت، زیرا نوعی فرهیختگی وجود دارد که فقط با نخواندن به دست می‌آید. پی‌یر بایار توضیح می‌دهد چگونه دربارۀ کتاب‌هایی حرف بزنید که اسمشان را شنیده‌اید، اما هیچ‌وقت ذره‌ای از آن‌ها را نخوانده‌اید. او