بایگانی برچسب: کتاب های بیژن الهی

بیژن الهی؛ شاعر شعر‌های نانوشته

روزنامه اعتماد – محمد آزرم: بیژن الهی شاعر فرم‌سازی با لحن زبان و تصویر‌های زبانی است و در مرتبه‌ای فراتر، شاعر شعر‌های بسیاری که وعده خواندنش داده شد، اما هرگز نوشته نشد؛ چراکه شاعر از آستانه گذشت. به قول خودش: در روزی بزرگ، روزی بزرگ/ از