بایگانی برچسب: کلاس اولی

قابل توجه معلمان و والدین کلاس اولی

ایسنا: عبداللە محمدی، یک روانشناس کودک اظهار کرد: باید ریشە عوامل اختلال اضطراب جدایی را در خانوادەها جستجو کرد، زیرا عامل ایجاد اضطراب اجتماعی، وابستگی کودک بە خانوادە و تنش‌ها و اضطراب‌های موجود در خانوادە است کە جدایی کودک از خانوادە می‌تواند بە این تنش‌ها