بایگانی برچسب: کودکان در اجتماع

هویت اجتماعی کودکان را چگونه شکل دهیم؟

جالبانه: دوران کودکی بخش مهمی از رشد اجتماعی افراد را شامل می‌شود، به ویژه آن که در این دوره است که هویت اجتماعی و یا احساسی شخص شکل گرفته و احساس وابستگی واقعی او نسبت به جامعه و اجتماع نیز بروز پیدا می‌کند. در این