بایگانی برچسب: کودک خجالتی

با رفتارهایی صحیح سبب کاهش خجالت کودکان شوید

از گفتن جملاتی نظیر «او را ببخشید،کمی خجالتی است!» خودداری کنید. بیان چنین جملاتی سبب می شود کودک شما گمان کند دچار مرضی درمان ناپذیر است کمکش کنید احساساتش را بیان کند. کودکان خجالتی از اینکه مورد قضاوت دیگران قرار بگیرند، ترسان اند اضطراب ناشی