بایگانی برچسب: گران شدن بنزین

بدون تصویر شاخص

عوامفریبی با برچسب پوپولیسم

چه کسی یا چه چیزی در اجرای تصمیم بنزینی فدا شد؟ الف: پس از اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین برخی مقامات دولتی و طرفداران آن ها در دفاع از این تصمیم امتیازهای بزرگی را به خود دادند و اجرای این تصمیم را شاهدی بر فدایی