بایگانی برچسب: گفتگوهایی با پروفسور ایگرگ

«گفتگوهایی با پروفسور ایگرگ»؛ سیمای نجیبِ یک آنارشیست

روزنامه سازندگی – مهدی یزدانی خُرّم: انتشار یکی از مهم ترین و مانیفست وارترین کتاب های لویی فردینان سلین به زعم من اتفاقی است که می تواند دوباره بحث های فراوانی را درباره این نویسنده عاصی پیش بکشد. «گفتگوهایی با پروفسور ایگرگ» با ترجمه مترجم