بایگانی برچسب: گیمرها

چگونه اعتیاد به بازی، گیمرها را به کُشتن می‌دهد؟

جالبانه: اعتیاد به گیم خانمان‌برانداز است و عوارض فیزیکی ماجرا هم از حد تصور خارج است، تا جایی که معتاد به گیم، خودش را به کشتن می‌دهد. برخی کاربران بازی‌های آنلاین به خاطر بازی سلامتی و جان شان را از دست داده اند یا جان